Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermeningvuldiging, verspreidingen of verstrekkingen van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is onversleuteld verzonden; vanwege de eenvoudige mogelijkheid van manipulatie van (de inhoud van) dit e-mail bericht, kunnen aan (de inhoud van) dit e-mail bericht geen rechten worden verleend.

Dit e-mailbericht heeft een professioneel karakter. In het kader van de controle op het gebruik van e-mail kan deze e-mail door de wergever, gelezen worden. Gelieve dit e-mailbericht onmiddellijk terug te sturen indien u hiermee niet akkoord gaat. Berichten verzonden naar het e-mailadres van deze afzender worden geacht een professioneel karakter te hebben en kunnen door de werkgever gelezen worden.

Privacyverklaring

Als accountantskantoor staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens heeft betrekking op persoonsgegevens en in dit kader delen wij u het volgende mee.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking op u hebben in uw hoedanigheid van cliënt van het kantoor, maar ook op u als zakelijke relatie van onze cliënten (zoals het geval dat u leverancier of klant bent van onze cliënt). In elk geval dienen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

I. – VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de BV ATA International met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, J. Ratinckxstraat 5-7 bus 52 met als ondernemingsnummer 0715.445.868, ingeschreven bij het ITAA onder erkenningsnummer 50.105.550.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij ons kantoor via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@ata.be).

Mevrouw Tine Vervoort en de heer Frédéric Lievens houden binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als gegevens verwerkingsverantwoordelijke.

II. – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna: wet van 18 september 2017).

1° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor met betrekking tot onze cliënten en hun lasthebbers de volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam, de geboortedatum en -plaats en, in de mate van het mogelijke, het adres.

2 ° In toepassing van het artikel 26 van de wet van 18 september 2017 dient ons kantoor betreffende de uiteindelijke begunstigden van de cliënten volgende persoonsgegevens in te winnen: de naam, de voornaam en in de mate van het mogelijke, de geboortedatum en -plaats en adres.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting. Zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie (art. 33  Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).

B. De op het kantoor rustende verplichtingen ten aanzien van de Belgische overheid, van buitenlandse overheden of van internationale instellingen in uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting, in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, of in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang door o.a. doch niet uitsluitend de huidige en toekomstige fiscale (bv BTW-listings, fiscale fiches) en sociale wetten noodzaken ons om in het kader van de opdracht waarmee we werden belast persoonsgegevens te verwerken.

De verwerking van deze persoonsgegevens is een wettelijke verplichting en zonder deze gegevens kunnen wij niet overgaan tot het aangaan van een zakelijke relatie.

C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten. De verwerking van de persoonsgegevens betreft de gegevens van de cliënten zelf, hun personeelsleden, hun bestuurders en dergelijke, alsook van de andere personen die o.a. als klant of leverancier betrokken zijn bij de activiteit.

Zonder de verstrekking en verwerking van deze gegevens kunnen wij onze opdracht als accountant en belastingconsulent niet naar behoren uitvoeren.

III. – WELKE PERSOONSGEGEVENS EN VAN WIE?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens, biometrische gegevens (kopie e-id of paspoort), rijksregisternummer, contactgegevens (vb. adres, e-mail, telefoonnummer).

In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting via Tax-on-web worden ook volgende gegevens verwerkt: identificatiegegevens, identificatiegegevens uitgegeven door de overheid, financiële gegevens, gegevens betreffende familie- of gezinsleden, lidmaatschap bij vakbond of politieke organisaties, biometrische gegevens en medische gegevens.

Het kantoor verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers, of aandeelhouders.

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke.

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

IV. – ONTVANGER VAN GEGEVENS

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Het kantoor doet een beroep op third service providers:

Het kantoor maakt gebruik van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal;

Het kantoor doet een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris …);

Het kantoor maakt gebruik van beheersoftware, alsook facturatiesoftware;

Het kantoor maakt gebruik van online portalen m.b.t. loonadministratie en personeelsbeheer.

Het kantoor kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.

Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar cliënten, van haar website en/of van U te verdedigen en/of te beschermen. 

V. – VEILIGHEIDSMAATREGELEN.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. 

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet.

VI. – BEWARINGSTERMIJN

De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de langste van onderstaande termijnen:

Zo lang als nodig voor de uitoefening van de desbetreffende activiteit of diensten;

een wettelijk verplichte bewaarperiode (bv. persoonsgegevens die wij moeten bewaren krachtens de Wet van 18 september 2017 (zie 2.A.) Dit betreft de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke begunstigden van onze cliënten; boekhoudwetgeving; de fiscale wetgeving; de sociale wetgeving; etc.)

het einde van de periode waarin een civiele procedure kan worden aangespannen of onderzoeken kunnen worden ingesteld met betrekking tot de geleverde diensten.

Zo lang als de Beroepsbeoefenaar van oordeel is dat het doel van de verwerking aanwezig is.

VII. – RECHTEN VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, VERGETELHEID, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID, BEZWAAR, NIET-PROFILERING EN BETREFFENDE KENNISGEVING VEILIGHEIDSGEBREKEN

7.1.  Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van 18 september 2017.

Dit betreft de persoonsgegevens van onze cliënten, de lasthebbers en de uiteindelijke begunstigden van de cliënten.

Ter zake dienen wij u te wijzen op het artikel 65 van de wet van 18 september 2017:

“Art. 65. De persoon op wie krachtens deze wet de verwerking van de persoonsgegevens van toepassing is, geniet niet van het recht op toegang en de rechtzetting van zijn gegevens, noch van het recht om vergeten te worden, op gegevensoverdraagbaarheid of om bezwaren aan te voeren, noch van het recht om niet geprofileerd te worden, noch van kennisgeving van de veiligheidsgebreken.

Het recht op toegang van de betrokken persoon tot de persoonsgegevens die hem aangaan, wordt onrechtstreeks uitgeoefend, krachtens het artikel 13 van de voornoemde wet van 8 december 1992, bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals ingesteld door artikel 23 van dezelfde wet.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer deelt uitsluitend aan de verzoeker mede dat de nodige verificaties werden verricht en over het resultaat daarvan wat de rechtmatigheid van de verwerking in kwestie betreft.

Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan de verzoeker wanneer de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, in samenspraak met de CFI en na advies van de verantwoordelijke voor de verwerking, enerzijds vaststelt dat de mededeling ervan niet vatbaar is voor bekendmaking van het bestaan van een melding van een vermoeden bedoeld in de artikelen 47 en 54, van de gevolgen die hieraan werden gegeven of van de uitoefening door de CFI van haar recht om bijkomende inlichtingen te vragen op grond van artikel 81, noch vatbaar is om de doelstelling van de strijd tegen WG/FT in het gedrang te brengen, en anderzijds vaststelt dat de betreffende gegevens betrekking hebben op de verzoeker en door onderworpen entiteiten, de CFI of de toezichtautoriteiten worden bijgehouden voor toepassing van deze wet.”

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich dus te wenden tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8).

7.2. Alle andere persoonsgegevens

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle andere persoonsgegevens kan u steeds contact nemen met de gegevens verwerkingsverantwoordelijke dhr. Ludo Demeulenaere.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens. heeft u het recht om:

bevestiging te krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken, en een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben;

ons te verzoeken om de persoonsgegevens waarover wij beschikken, bij te werken, te vervolledigen of te corrigeren;

ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen of om de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken, te beperken;

uw toestemming voor de verwerking door ons van uw persoonsgegevens in te trekken, tenzij de verwerking ervan noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of ter uitoefening van een wettelijke verplichting

een kopie van de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en die gegevens aan een andere partij over te dragen.

 

VIII. – KLACHTEN

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel  +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

E-mail : commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be 

 

VIII. – WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Het kantoor kan deze privacyverklaring op enig moment aanpassen. Deze privacyverklaring is steeds raadpleegbaar op onze website https://www.ata.be/nl/disclaimer-en-privacyverklaring. De eventuele herzieningsdatum zal bovenaan de webpagina aangegeven worden. De gewijzigde of aangepaste privacyverklaring geldt vanaf deze herzieningsdatum. Wij nodigen u dan ook uit om deze verklaring geregeld te bekijken om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij uw gegevens beschermen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief